Sąd Rejonowy w Węgrowie

 

 

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw regulują następujące akty prawne:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.06.2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.


      Sąd Rejonowy w Węgrowie przyjmuje i wysyła korespondencję za pośrednictwem biura podawczego funkcjonującego w sądzie. Pisma składane są bezpośrednio przez osoby zainteresowane, bądź za pośrednictwem poczty. Na żądanie osoby składającej pismo pracowni upoważniony do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii. Pracownik przyjmujący korespondencję po opatrzeniu jej pieczęcią wpływu, rozdziela ją pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz doręcza kierownikom sekretariatów wydziałów i oddziałów za pokwitowaniem. 

      Pisma wysyłane przez sąd doręcza się adresatom w kopertach za potwierdzeniem odbioru, które powinno zawierać w szczególności datę doręczenia, nazwę sądu, sygnaturę akt, określenie rodzaju doręczanego pisma i sposobu jej doręczenia. Potwierdzenie odbioru po doręczeniu pisma dołącza się bezzwłocznie do akt sprawy. 

      Do sądu skladne są rózne rodzaje pism sądowych: pozwy, wnioski, akty oskarżenia, apelacje, zażalenia, inne pisma. 

      Część pism stosowanych w określonych trybach postępowania sądowego, np. postępowania uproszczonego, należy składać przy użyciu formularzy określonych przepisami prawa. Powyższe formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

     Pozostałe pisma składane w postępowaniu sądowym strona może formułować samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika (obrońcę).

Metadane

Data publikacji : 16.09.2004
Data modyfikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Salach
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Żółkowska

Opcje strony

do góry