Sąd Rejonowy w Węgrowie

Aktualnie znajdujesz się na:

Nieodpłatna pomoc prawna

 


 

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy, znajdującego się na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html

Zestawienie wprowadzonych zmian w ustawie, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, znajdujących się na stronie:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14913,zestawienie-zmian-wustawie-o-nieodplatnej-pomocy.html

Komunikat w związku z opracowaniem przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceń dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem, opublikowanego na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14915,komunikat-w-zwiazku-zopracowaniem-zalecen.html

 


 

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie  powiatu węgrowskiego funkjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 Pomoc prawna polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Uprawnieni  mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

(źródło informacji – darmowa.pomoc.prawna. ms.gov.pl)

Na terenie powiatu węgrowskiego od 1 stycznia 2016 roku funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna udzielana jest przeciętnie  przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie . Wszystkie punkty funkcjonują w lokalach będących  własnością Powiatu, a mianowicie:

1) w Węgrowie – w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

Poniedziałek  godz. 9.00 – 13.00

Wtorek godz.9.00 – 13.00

Środa  godz.14.00-18.00

Czwartek godz.9.00-13.00

Piątek godz.14.00-18.00

2) w Łochowie – w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wyspiańskiego 18

Poniedziałek  godz. 10.00 – 14.00                                                                                                                 

Wtorek godz.10.00 – 14.00

Środa  godz.8.00-12.00

Czwartek godz.8.00.12.00

Piątek godz.8.00-12.00

3) w Sadownem w budynku  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Kościuszki 74

Harmonogram  pracy :

Poniedziałek  godz. 10.00 – 14.00

Wtorek godz.10.00 – 14.00

Środa  godz.13.00-17.00

Czwartek godz.10.00.14.00

Piątek godz.10.00-14.00

Punkty w Węgrowie i w Łochowie obsługiwane są przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez  samorządy adwokackie. Punkt w Sadownem obsługują prawnicy zatrudnieni przez organizację pozarządową – Fundację HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, która wygrała konkurs ogłoszony przez Powiat w listopadzie.

Metadane

Data publikacji : 16.05.2017
Data modyfikacji : 14.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Małkowski
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Salach

Opcje strony

do góry