Sąd Rejonowy w Węgrowie

I Ns 52/17 - spadkodawczyni Joanna Grotkowska

Węgrów, dnia 22 lutego 2017r.

 

Sygn. akt I Ns 52/17

 

Zarządzenie o dokonaniu ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza

         

Na podstawie art. 6381 § 1 kpc w zw. z art. 6363 § 3 kpc zamieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz na tablicy ogłoszeń Sądu ogłoszenie następującej treści:

               W trybie art. 6363§ 3 kpc Sąd Rejonowy w Węgrowie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 7 lutego 2017r. został złożony przez Marię Grotkowską wykaz inwentarza dotyczący spadkodawczyni Joanny Grotkowskiej, nr PESEL 30082209662, ostatni adres zamieszkania: Jasiorówka 130, 07-130 Łochów, zmarłej dnia 6 czerwca 2016r.

 

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 23.02.2017
Obowiązuje od : 23.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Modrzewska

Opcje strony

do góry