Sąd Rejonowy w Węgrowie

I Ns 260/17 - spadkodawca Piotr Gąsiorek

 

Węgrów, dnia 22 lutego 2018r.

 

 

Sygn. akt I Ns 260/17

 

 

Zarządzenie o dokonaniu ogłoszenia o złożeniu wykazu inwentarza

         

Na podstawie art. 6381 § 1 kpc w zw. z art. 6363 § 3 kpc zamieścić na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz na tablicy ogłoszeń Sądu ogłoszenie następującej treści:

               W trybie art. 6363§ 3 kpc Sąd Rejonowy w Węgrowie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 5 lutego 2018r. został złożony przez Dorotę Magdalenę Gąsiorek wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Piotra Gąsiorka, nr PESEL 84042719874, ostatni adres zamieszkania: ul. Przechodnia 15, 07-100 Węgrów, zmarłego dnia 18 grudnia 2016r.

 

P O U C Z E N I E

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381§3 pkt.1 kpc).

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 §1 kpc w zw. z art. 6381§3 pkt. 2 kpc).

3. Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637§ 1kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Metadane

Data publikacji : 07.03.2018
Data modyfikacji : 07.03.2018
Obowiązuje od : 07.03.2018
Obowiązuje do : 09.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Małkowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Małkowski

Opcje strony

do góry