Sąd Rejonowy w Węgrowie

Informacja o ochronie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

                                                          

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej RODO) oraz art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej uDODO) informujemy, że:

 

1. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości są: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Węgrowie, z siedzibą w Węgrowie, przy ul. Przemysłowej 20 - każdy z nich w zakresie realizowanych zadań.

2. Administratorami danych osobowych:

 • sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
 • referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądów,
 • biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników, kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2 są Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

3. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Rejonowy w Węgrowie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

4. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Węgrowie.

5. Dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych:

Sąd Rejonowy w Węgrowie:
ul. Przemysłowa 20 , 07-100 Węgrów, e-mail: boi@wegrow.sr.gov.pl, nr tel.: (25) 792-22-31

Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie:
ul. Przemysłowa 20,07-100 Węgrów e-mail: prezes@wegrow.sr.gov.pl, nr tel.: (25) 792-23-77

Dyrektor Sądu Rejonowego w Węgrowie:
ul. Przemysłowa 20,07-100 Węgrów , e-mail: dyrektor@wegow.sr.gov.pl, nr tel.: (25) 792-23-77

Minister Sprawiedliwości:
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, e-mail: kontakt@ms.gov.pl, nr tel.: (22) 52 12 888.

6. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Sądzie Rejonowym w   Węgrowie  sprawuje Inspektor Ochrony Danych: Grzegorz Szajerka email: iod@wegrow.sr.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora Danych Osobowych.

7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, procesu rekrutacyjnego,
 • procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie, realizacji umów cywilnoprawnych,
 • realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia sprawozdawczości,
 • prowadzenia działalności finansowej,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów,
 • realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,
 • realizacji zadań niezbędnych do nawiązania stosunku pracy z referendarzami sądowymi,
 • przeprowadzania kontroli i audytów,
 • realizacji szkoleń,
 • realizacji praktyk i staży,
 • realizacji projektów informatycznych w sądach powszechnych, udostępniania informacji publicznej,
 • udzielania informacji uprawnionym osobom,
 • rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz art. 6, 9, 10 RODO lub art. 13, 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa do celów archiwalnych oraz do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

10. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.

11. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych - w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów; korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 2. prawo sprostowania danych - korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
 3. prawo usunięcia danych - w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania - w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie,chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo do przenoszenia danych - ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach nie związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tych przypadkach, gdy przetwarzane Państwa danych narusza przepisy prawa. Dane kontaktowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości nadzór sprawuje Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach.

13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

14. Podanie danych osobowych, w zależności od rodzaju operacji przetwarzania, jest:

obowiązkowe (wymóg ustawowy), gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, dobrowolne, w przypadku gdy podanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego dane miały być przetwarzane.

15. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.06.2018
Data modyfikacji : 07.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Małkowski
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Grzelak

Opcje strony

do góry