Sąd Rejonowy w Węgrowie

https://www.wegrow.sr.gov.pl/srw/ochrona-danych-osobowyc/7910,Informacja-o-ochronie-danych-osobowych-w-Sadzie-Rejonowym-w-Wegrowie-RODO.html
2021-02-28, 19:15

Informacja o ochronie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO informujemy:

 

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20 Węgrów, kod pocztowy 07-100; zwanym dalej jako ADO.

 2. ADO wyznaczył w Sądzie Rejonowym w Węgrowie Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą e-maila: iod@wegrow.sr.gov.pl

 3. Celem zbierania danych jest:

  1. prowadzenie postępowania sądowego na podstawie art. 6 ust 1 lit.c, e Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

  2. w przypadku zamówień publicznych dane osobowe Wykonawców będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie ogłoszonego zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

  3. w przypadku pracowników dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji postanowień praw i obowiązków wynikających z łączącego obie strony stosunku pracy, lub pokrewnego do realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, BHP, medycyny pracy, opieki medycznej oraz innych związanych z realizacją przez Państwa zadań na poszczególnych stanowiskach pracy

 4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie odbywa się na podstawie art. 6, 9, 10 RODO.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Węgrowie.

 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

  1.  dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

  2. prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

  3. prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

  5. prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,

  6. prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),

  7. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 8. Dane osobowe znajdujące się w Sądzie nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.

 10. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Węgrowie, Ul. Przemysłowa 20, kod pocztowy 07-100; zwanym dalej jako ADO.

W Sądzie Rejonowym w Węgrowie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, adres e-mai: iod@wegrow.sr.gov.pl

Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz zarządzenie Prezesa Sądu o stosowaniu przepisów o ochronie osób i mienia. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Metadane

Data publikacji : 07.06.2018
Data modyfikacji : 12.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Małkowski
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Żółkowska

Opcje strony