Sąd Rejonowy w Węgrowie

I Ns 42/24

Dnia 17 maja 2024 r.
Sygn. akt Ns 42/24


O G Ł O S Z E N I E

    „Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie sygn. akt I Ns 42/24 Sąd Rejonowy w Węgrowie zezwolił na złożenie przez Gminę Sadowne do depozytu sądowego kwoty 496 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć) złotych tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Starosty Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. nr sprawy G.683.110.2023.MS za nieruchomość położoną w miejscowości Kołodziąż Rybie, Gmina Sadowne, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 639/1 o pow. 0,0071 ha na rzecz Justyny Kołodziejek, córki Kazimierza i Marianny, jako osób, którym kwota ta ma być wypłacona, pod warunkiem złożenia przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po niej lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia po niej. Sąd wzywa spadkobierców Justyny Kołodziejek do odbioru depozytu w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia wezwania do jego odbioru dokonanego poprzez wywieszenie go na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego w Węgrowie pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu skutkującego przejściem zdeponowanych środków na rzecz Skarbu Państwa”.

Metadane

Data publikacji : 20.05.2024
Data modyfikacji : 20.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Węgrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Artur Małkowski
Osoba modyfikująca informację:
Artur Małkowski

Opcje strony

do góry