Sąd Rejonowy w Węgrowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Węgrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Węgrowie.

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-01 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-06 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Wyłączenia:
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony

Ułatwienia:

 • strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące,
     - zmiana wielkości czcionki
     - zmiana kontrastu
     - oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
     - skróty klawiaturowe
 • strona jest w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych oraz nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi,
 • pełna obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Lewandowska, sylwia.lewandowska@wegrow.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 792 23 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie;

Warunkiem wejścia na teren budynku Sądu z psem asystującym  jest wyposażenie psa asystującego w:

 • certyfikat psa asystującego;
 • zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych;
 • uprząż, Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Możliwość wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 • Na zewnątrz budynku zorganizowano odpowiednio oznaczone miejsce parkingowe dla samochodów inwalidzkich, możliwie blisko wejścia głównego.
 • Do wejścia głównego budynku Sądu prowadzą schody obok których znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Dalsze przejście możliwe jest poprzez punkt kontroli, przez który może przejechać osoba na wózku.
 • Na parterze znajduje się winda przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych, na poszczególnych kondygnacjach nie ma zróżnicowanych poziomów. Niedostępny z windy korytarz do którego prowadzą schody można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia na końcu korytarza.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku Sądu jest pętla indukcyjna.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
do góry